Reklamačné podmienky

Obchodné meno: FDP INTERNATIONAL s.r.o.

Sídlo: FDP INTERNATIONAL s.r.o.

Huszova 4994/6
058 01 Poprad

Právna norma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis v OR: Oddiel Sro, Vložka číslo:29658/P

IČO: 47 565 993

DIČ: 2023965889

   Inšpektorát SOI pre Prešovský  kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/7721 597
fax č.: 051/ 7721 596

e-mail:

Zásady a postup pri v ybavovaní reklamácií vychádzajúce z Občianskeho zákonníka
č. 250/2007 Zb. Živnostenského zákona č. 455/1991 Zb.  Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. a zákona č. 634/1992 Zb. Ochrane spotrebiteľa.

V zmysle vyššie uvedených zákonov v znení neskorších predpisov vydáva  FDP INTERNATIOANL  s. r.o. nasledovný REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým spotrebitelia informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe  uplatnenia zodpovednosti za vady tovarov (ďalej len  “reklamácia”) včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

 

Vyhraďte si prosím, chvíľku na podrobnejšie preštudovanie reklamačného poriadku.

zodpovednosť za vady predanej veci

 • Predávajúci zodpovedá za vady , ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
  Predávajúci nezodpovedá za vady:
  - ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám a ktoré boli spôsobené neodbornou montážou
  - o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel,
  - pre ktorú bola dojednaná nižšia cena ( zľava z ceny tovaru),
  - ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním , nesprávnym servisom
  nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca, alebo po uplynutí doby životnosti,
  - ktoré, boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasti,
  taktiež nemôžu byť predmetom reklamácie. ( § 619 O.Z.)
 • Z hľadiska životnosti nábytku je dôležité dodržiavať návod na použitie a ošetrenie.
 • Záručná doba je 24 mesiacov. (§ 620 O.Z.)
 • Ak ide o použitú vec záručná doba môže byť 12 mesiacov nie však kratšia. (§ 620 O.Z.)
 • Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. ( § 621 O.Z.)
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená do 30 dní. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. ( § 622 O.Z.)
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy.
 • Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. ( § 623 O.Z.)
 • Práva zo zodpovednosti na vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.( § 625 O.Z.)
 • Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. ( § 626 O.Z.)

postup pri uplatnení reklamácie

 • Kupujúci reklamáciu uplatňuje v mieste zakúpenia výrobku.
 • Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil.
 • Pri uplatnení reklamácie musí byť reklamovaná vec riadne vyčistená. Inak nebude reklamácia predávajúcim prevzatá a servisným technikom uznaná.
 • Pri reklamácii je potrebné doložiť pokladničný doklad o zaplatení tovaru a záručný list, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou reklamácie. Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád, vyplní reklamačný protokol v mieste kde výrobok zakúpil.
 • V reklamačnej správe kupujúci presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje, ak to umožňuje podstata veci odovzdá vadný tovar predávajúcemu. V takomto prípade sa hneď vykoná overenie kompletnosti tovaru a chýb tovaru.
 • záverečné ustanovenie  oprávnenosti reklamácie.
 • Ak podstata veci neumožňuje pri uplatnení reklamácie predložiť vadný výrobok alebo jeho súčasť v takom prípade bude overenie a riešenie reklamácie vykonané priamo u kupujúceho,
 • Kupujúci je povinný vytvoriť podmienky na overenie a riešenie uplatnenej reklamácie.
 • V reklamačnej správe uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

Tovar ste si vybrali podľa vlastného uváženia a preto tento následne nevymieňame! Vzhľadom k tomu Vás žiadame ešte pred nákupom konzultujte s nami správnosť Vášho výberu, aby ste predišli prípadnej nespokojnosti nevhodným výberom tovaru.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 1 januára.2012 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar.
Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania. document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript); Siverston, https://majesticpapers.com/ left, and sid bjorkman to discuss the no child left behind act

Pridaj komentár